Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DIGITALSEUM sporządzony dnia 8.05.2019 na podstawie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 123)

§ 1. DEFINICJE

 • Administrator - Użytkownik, posiadający umocowanie do zarządzania (w imieniu Klienta) Usługą, w szczególności w zakresie przydzielania dostępu poszczególnym Użytkownikom oraz udostępniania do Aplikacji oraz udostępniania funkcjonalności Aplikacji;
 • Aplikacja – oprogramowanie Usługodawcy, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Usługodawcy, zainstalowane na stronie www.digitalseum.com i udostępniane zdalnie Klientowi w ramach Usługi.
 • Dane uwierzytelniające - indywidualne dane pozwalające Użytkownikowi na dostęp do Usługi, w tym: a) login – nadawane Klientowi w procesie rejestracji indywidualne oznaczenie Klienta, wykorzystywane przy korzystaniu z Usługi, w tym w szczególności w celu uzyskania dostępu do Aplikacji (zalogowania do Aplikacji); b) hasło – stworzony przez Użytkownika indywidualny i niepowtarzalny ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Usługi;
 • Klient – podmiot, który dokonuje nabycia Usługi;
 • Konto – cześć Aplikacji zawierająca dane Klienta, Administratora i Użytkownika, umożliwiająca nabycie i korzystanie z Aplikacji;
 • Plan Taryfowy – wykupiony przez Klienta zakres dostępu do funkcjonalności Aplikacji oraz ilość miejsca na serwerze.
 • Platforma Digitalseum - infrastruktura techniczna (serwery, systemy operacyjne, łącza internetowe), na której zainstalowana jest Aplikacja;
 • Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;
 • Rejestracja – założenie Konta poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://digitalseum.com/user/register. Przy rejestracji Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i wyraża akceptację Regulaminu w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu;
 • Umowa – stosunek prawny pomiędzy Usługodawcą a Klientem, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi, a Klient do wnoszenia opłat za korzystanie z Usługi. Warunki Umowy określa niniejszy Regulamin;
 • Usługa – usługa/usługi świadczona/świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta polegająca na udostępnianiu Klientowi przez Usługodawcę Aplikacji zainstalowanej na stronie www.digitalseum.com oraz miejsce na serwerach zgodnie z nabytym Planem Taryfowym. Rodzaj i zakres (funkcjonalności) Usługi opisane są na stronie www.digitalseum.com.;
 • Usługodawca - Digitalseum Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, adres Jasionka 954E (36-002 Jasionka) KRS 0000655604;
 • Użytkownik - osoba fizyczna, którym Administrator w imieniu Klienta przydzielił dostęp do Aplikacji u udostępnił funkcjonalności posiadające indywidualne hasło i korzystająca z Aplikacji w ramach Usługi;

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi do korzystania Aplikacji oraz miejsca na serwerze. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności sposób zamówienia i korzystania z Usługi oraz dokonywania płatności, prawa i obowiązki Stron oraz informacje o charakterze porządkowym.
 • 2. Usługa skierowana jest do podmiotów (a w szczególności instytucji i jednostek muzealnych) gromadzących, przechowujących i konserwujących zbiory z różnych dziedzin kultury, sztuki, nauki lub techniki oraz (ale nie wyłącznie) udostępniających je do oglądania (a w tym publicznie).
 • 3. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przed nabyciem Usługi, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Na żądanie Klienta Usługodawca dostarczy Klientowi Regulamin w aktualnie obowiązującym brzmieniu, pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.
 • 4. W ramach Usługi Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi dostępu do Aplikacji dla określonej liczby Użytkowników i wskazanych funkcjonalności oraz do przechowywania na stronie Usługodawcy danych Klienta wprowadzonych przez niego do Aplikacji - zgodnie z przyjętym Planem Taryfowym.
 • 5. Usługodawca ma prawo rozwijania, aktualizowania, rozbudowy i modyfikowania Aplikacji, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą powodowały zmniejszenia zakresu wykupionej Usługi /funkcjonalności Aplikacji/. W przypadku wprowadzania zmian skutkujących zmniejszeniem zakresu Usługi, Klient ma prawo zrezygnować z Usługi bez ponoszenia kosztów. Usługodawca nie jest zobowiązany do modyfikowana Aplikacji w celu dostosowania jej do potrzeb Klienta. Klient zamawiając Usługę oświadcza, że zapoznał się z jej zakresem oraz możliwościami i sposobem funkcjonowania Aplikacji Digitalseum w okresie testowym.

§ 3. REJESTRACJA, ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 • 1. Akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz wybór Planu Taryfowego jest równoznaczna z zawarciem Umowy.
 • 2. Zamówienie Usługi przez Klienta w Planie Taryfowym Podstawowym następuje poprzez dokonanie samej Rejestracji.
 • 3. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych danych. W przypadku nieprawidłowości danych Klienta Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Usługi za zwrotem opłat uiszczonych proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej Usługi.
 • 4. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Rejestracji i wyboru Planu Taryfowego.
 • 5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje z chwilą potwierdzenia Rejestracji i wyboru Plany Taryfowego.
 • 6. Usługodawca może udostępniać nieodpłatnie Aplikację w czasowe wersji demonstracyjnej (14 dni od dnia Rejestracji). W takim przypadku Usługodawca po zakończeniu okresu testowego nie jest zobowiązany do dalszego przechowywania danych wprowadzonych przez Klienta oraz ich samodzielnego usunięcia.

§ 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

  Klient może korzystać z Usługi wyłącznie na potrzeby i w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania przez Klienta następujących warunków technicznych:
  • a. łącze internetowe;
  • b. w najnowszych wersjach przeglądarki internetowe Google Chrome lub Mozilla Firefox.

§ 5. MODEL USŁUGI, PRAWA DO APLIKACJI

 • 1. Usługodawca oświadcza, że Aplikacja jest zainstalowana na serwerach udostępnionych Usługodawcy lub należących do Usługodawcy i udostępniana jest za pośrednictwem strony www.digitalseum.com należącej do Usługodawcy.
 • 2. Usługodawca świadczy Usługę w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, iż żadna część Aplikacji nie może być pobierana, kopiowana i instalowana na urządzeniach Klienta.
 • 3. Usługodawca nie przenosi na Klienta żadnych praw do Aplikacji ani innego oprogramowania udostępnionego w ramach Usługi ani nie udziela mu licencji.

§ 6. TREŚCI /DANE/ PRZECHOWYWANE PRZEZ KLIENTA

 • 1. Wszelkie dane wprowadzane do Aplikacji przez Klienta stanowią własność Klienta.
 • 2. W przypadku funkcjonalności Upublicznij/Opublikuj Klient samodzielnie dokonuje oceny czy przysługują mu prawa do rozpowszechniania treści/danych i samodzielnie podejmuje decyzje o rozpowszechnieniu treści/danych.
 • 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich do treści/danych przechowywanych i rozpowszechnianych za pomocą Aplikacji.

§ 7. DOSTĘP DO USŁUGI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

  1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi nieprzerwanego dostępu do Aplikacji przez okres na jaki została usługa wykupiona zgodnie z nabytym Planem Taryfowym.
 • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Usługi w celach w celach aktualizacji, modyfikacji i naprawy błędów Aplikacji. Usługodawca powiadomi o planowanych przerwach w działaniu Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji lub przez opublikowanie powiadomienia na stronie Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wystąpienia w działaniu Usługi przerw, o których mowa powyżej.
 • 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami nie wynikającymi z jego winy, a w szczególności:
  • a. awarią sprzętu Klienta,
  • b. wadliwym działaniem oprogramowania Klienta lub podmiotów trzecich,
  • c. przerwą w dostawie usług telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 • 4. W przypadku szkód powstałych z powodu niedziałania Usługi wynikającej z winy Usługodawcy, Klient ma prawo żądania kary umownej w wysokości 1% miesięcznej opłaty netto za Usługę, należnej od Klienta w miesiącu, w którym należna jest kara - za każdą dobę niedziałania Usługi. Odpowiedzialność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość trzy(3)krotności ostatniej opłaty jaką dokonał Klient zgodnie z wybranym Planem Taryfowym.
 • 5. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje utraconych korzyści. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych Klientowi z winy umyślnej Usługodawcy.

§ 8. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 • 1. Klient zobowiązany jest zapewnić poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy, jak również podmiotów trzecich, których oprogramowanie lub utwory są udostępniane Klientowi w ramach Usługi.
 • 2. Klient w żadnym razie nie ma prawa do dokonywania modyfikacji Aplikacji, jej dekompilacji, adaptacji, tłumaczenia kodu lub jakichkolwiek innych zmian Aplikacji.
 • 3. Klient nie ma prawa usuwać ani też modyfikować jakichkolwiek oznaczeń znajdujących się w Aplikacji, w tym znaków towarowych lub innych oznaczeń w niej zamieszczonych.

§ 9. PLANY TARYFOWE

 • 1. Plany Taryfowe dobierany jest do indywidualnych potrzeb klienta.
 • 2. Opłaty za świadczenie Usługi dokonywane są przez Klienta z góry, za jeden okres rozliczeniowy zgodnie przyjętym Planem Taryfowym.
 • 3. Faktury za świadczenie Usługi wystawiane będą w terminie 14 dni od nabycia Usługi w płatnym Planie Taryfowym. Faktury dostarczane będą przez Usługodawcę Klientowi w formie elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji, na co Klient wyraża zgodę.
 • 4. W przypadku braku opłaty za Usługę po upływie 7 dni od dnia upływu terminu zapłaty, Usługodawca może zablokować dostęp do Aplikacji, a po wezwaniu do zapłaty w dodatkowym terminie 7 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10. REKLAMACJE

 • 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca na adres mailowy office@digitalseum.com
 • 2. W zgłoszeniu reklamacji należy określić dane Klienta, adres mailowy podany przy Rejestracji, wyczerpujący opis problemu oraz dokładną treść komunikatu w Aplikacji, jeśli taki występuje.
 • 3. Usługodawca rozstrzyga reklamację w terminie 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres mailowy Klienta podany przy Rejestracji. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na stronie .
 • 2. Zasady przetwarzania danych osobowych stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 12. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 • 1. Umowa zawarta jest na czas określony i wygasa z upływem terminu na jaki została nabyta zgodnie z wybranym Planem Taryfowym.
 • 2. Klient ma prawo przedłużenia okresu obowiązywania Umowy poprzez zamówienie Usługi na kolejny okres, złożone przed upływem dotychczasowego okresu obowiązywania Umowy.
 • 3. Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Usługodawcę warunków świadczenia Usługi przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 1) podanie przez Klienta nieprawdziwych danych przy Rejestracji, 2) rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, nie uiszczenia opłaty mimo wezwania do zapłaty w dodatkowym siedmiodniowym (7)terminie. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności z podaniem przyczyn uzasadniających wypowiedzenie.

§ 13. ZMIANA REGULAMINU

 • 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a w tym Planów Taryfowych.
 • 2. Usługodawca zawiadomi o zmianie poprzez udostępnienie treści nowego Regulaminu lub Cennika na stronie internetowej Usługodawcy oraz pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta przy Rejestracji.
 • 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia następującego po dniu udostępnienia treści Regulaminu. Zmiana Planów Taryfowych dla Klienta korzystającego z Usługi stosuje się od początku kolejnego (najbliższego) okresu rozliczeniowego następującego po wejściu w życie nowych Planów Taryfowych.
 • 4. W razie gdy Klient nie wyraża zgody na zmiany, może w terminie 14 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu (a w tym Planów Taryfowych) na stronie internetowej Usługodawcy złożyć oświadczenie wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 • 5. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie określonym w ust. 7 oznacza zgodę Klienta na nowe brzmienie Regulaminu (w tym Planów Taryfowych).
 • 6. Po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy niezależnie od przyczyny, Aplikacja wraz ze wszystkimi danymi zgromadzonymi w niej w okresie świadczenia Usługi może zostać przez Usługodawcę usunięta w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o każdej zmianie siedziby lub adresu dla doręczeń:
  • a. w przypadku Usługodawcy - poprzez wprowadzenie zmian w treści niniejszego Regulaminu oraz na stronie internetowej Usługodawcy,
  • b. w przypadku Klienta – poprzez zmianę danych na Koncie Klienta.
 • 2. W wypadku niedopełnienia obowiązku poinformowania o zmianie adresu, wszelka korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za skutecznie doręczoną.
 • 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 • 4. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.

Kontakt

[]{"form":"contact","_id":"c5d1cbec0e28d21202e6b9a5341feac0"}