POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Aplikacji jest Digitalseum Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, adres Jasionka 954E (36-002 Jasionka) KRS 0000655604 (dalej: Administrator Danych). Wszelkie pojęcia użyte wielką literą mają znaczenie przypisane im w „Regulaminie Świadczenia Usług drogą Elektroniczną Digitalseum”, chyba że niniejsza Polityka Prywatności Digitalseum nada im inne znaczenie Usługodawca, jako administrator danych osobowych Klienta, Użytkownika i Administratora (dalej łącznie: Użytkownik), przetwarza ich dane osobowe za pośrednictwem Aplikacji w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz z przepisami krajowymi wydanymi na podstawie RODO. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy i realizacji Usługi.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników stanowią: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy w zakresie świadczenia Usług przez Usługodawcę, której stroną jest Użytkownika lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem Umowy; b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy realizowanych przez Usługodawcę.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu: wykonywania Umowy w zakresie świadczenia Usług przez Usługodawcę; podjęcia działań przed zawarciem Umowy tj. identyfikacji Użytkownika dla potrzeb realizacji Usługi; niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy; reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Regulaminu.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Podstawowe dane identyfikacyjne przetwarzane przez Administratora Danych: imię, nazwisko; login; adres e-mail; numer telefonu stacjonarnego i/lub numer telefonu komórkowego; numer IP komputera; Czynności dokonywane przez Użytkownika w ramach Aplikacji są przechowywane w formie rekordów obejmujących historię zmian dokonywanych w ramach Konta Użytkownika wraz z datą zmiany i numerem IP komputera, z którego dokonani logowania. Administrator Danych nie przetwarza danych w sposób automatyczny, w szczególności nie dokonuje profilowania w oparciu o dane osobowe ani nie podejmuje żadnych innych działań (decyzji) zautomatyzowanych w rozumieniu RODO.

DOSTĘP DO DANYCH I UPRAWNIENIA

Użytkownik ma prawo do: uzyskania informacji, jakie danych jakie są przetwarzane, sposobie i celu ich przetwarzania; sprostowania danych lub uaktualnienia danych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania; przenoszenia danych; żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, jeśli zdaniem Użytkownika naruszane są jego prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik może zasięgnąć informacji oraz kierować żądania odnośnie danych na adres mailowy office@digitalseum.com

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są: osoby zatrudnione przez Usługodawcę lub osoby działające na zlecenie Usługodawcy z jego upoważnienia, jeżeli obowiązki powierzone tym osobom u uzasadniają konieczność dostępu do danych osobowych; dostawcy usług telekomunikacyjnych i informatycznych przetwarzający dane osobowe na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych w celach związanych z dostawą usług teleinformatycznych;

RAMY CZASOWE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Administratora Danych przez okres obowiązywania Umowy / korzystania z Usługi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną po zakończeniu korzystania z Usługi Administrator może nadal przetwarzać dane, wyłącznie w zakresie i celu: rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi; reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą usługobiorcy; wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 w/w ustawy.

Kontakt

[]{"form":"contact","_id":"c5d1cbec0e28d21202e6b9a5341feac0"}